Title

                            Cyprus Company Formation - Registration
   
                                     & Bank Accounts Opening Services

ΙΔΡΥΣΗ - ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει και προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ως προς την Επιμέλεια Εγγραφής Κυπριακών Εταιρειών για πελάτες εκτός Κύπρου όπως και με την κατόπιν Λογιστική Τήρηση της Εταιρείας τους στην Κύπρο μέσω του Εγκεκριμένου Λογιστικού Γραφείου της, Πιστοποιημένου Μέλους του ΣΕΛΚ (Σύλλογος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου)

Ο ΣΕΛΚ είναι το μόνο αναγνωρισμένο από το Κράτος Σώμα το οποίο δύναται να ρυθμίζει και να εποπτεύει το Λογιστικό Επάγγελμα στην Κύπρο.

Πελάτες μας είναι Επιχειρηματίες, Έμποροι, Παροχείς Υπηρεσιών, Στελέχη Εταιρειών αλλά και Άτομα και Πρόσωπα μισθωτοί και άλλοι που επιθυμούν να ξεκινήσουν ή να μεταφέρουν ή και συνδυάσουν την Επιχειρηματική τους δραστηριότητα λειτουργώντας μέσω της Κυπριακής Εταιρείας που προσφέρει απλές διαδικασίες, ελάχιστη φορολογική επιβάρυνση, Ισχυρό τραπεζικό απόρρητο, επιχειρηματική ασφάλεια και προστασία αλλά και πλήρη Ανωνυμία εάν αυτή ζητηθεί ή απαιτηθεί.

Η διαδικασία εγγραφής Κυπριακής Εταιρείας είναι σχετικά απλή και γρήγορη αφού τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι πολύ λίγα και απλά και ο χρόνος εγγραφής της Εταιρείας είναι maximum 20 - 25 εργάσιμες (Full set up με άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών) και το σημαντικότερο είναι πως ΔΕΝ χρειάζεται επίσκεψη σας στην Κύπρο αφού εμείς επιμελούμαστε την όλη διαδικασία. 

Η φορολόγηση της Εταιρείας στην Κύπρο είναι ΜΟΝΟ 12,5% στα καθαρά κέρδη της ανεξάρτητα από το ύψος τους.

Η όλη διαδικασία Ίδρυσης & Εγγραφής της Κυπριακής Εταιρείας αλλά και Ανοίγματος των Τραπεζικών Λογαριασμών που ακολουθείται είναι πέρα για πέρα διαφανής , νόμιμη και με αναγνώριση παγκοσμίως αφού όλες οι διαδικασίες προβλέπονται και από το Άγγλο σαξωνικό δίκαιο που στην Κύπρο ακολουθείται, αλλά και από τους Ευρωπαικής Ένωσης νόμους αφού η Κύπρος είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαικής Ένωσης. 


**Σημαντική σημείωση : Τυχόν δυσμενή στοιχεία Τειρεσία ή φορολογικών και άλλων εκκρεμοτήτων στην Ελλάδα ΔΕΝ επηρεάζουν ούτε σχετίζονται με την Εταιρεία και το Τραπεζικό σύστημα στην Κύπρο.  


Αναλυτικότερα - Βήματα : 

 
1. Όνομα Εταιρείας : 

Λόγω του ότι στην Κύπρο είναι εγγεγραμμένες χιλιάδες Εταιρείες , το όνομα της Εταιρείας είναι πολύ σημαντικό για να ξεκινήσει η διαδικασία εγγραφής της. Συστήνουμε στους πελάτες μας να μας δώσουν 3 με σειρά προτίμησης υποψήφια ονόματα για την Εταιρεία που θέλουν να εγγράψουν ώστε να τα υποβάλουμε προς έγκριση στο Μητρώο Εταιρειών (η διαδικασία προ έγκρισης διαρκεί περίπου 7 εργάσιμες μέρες) για αυτό και έχουμε ήδη κάποια προ εγκεκριμένα ονόματα έτοιμα προς χρήση εάν θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε για την οικονομία του χρόνου.

2. Κύριοι σκοποί Εταιρείας :

Στο καταστατικό της Κυπριακής Εταιρείας θα προβλέπονται έτσι κι αλλιώς όλοι σχεδόν οι σκοποί και επαγγέλματα όμως πρέπει να δηλώσουμε τυπικά κάποιον κύριο σκοπό της Εταιρείας στο άρθρο 1 των σκοπών της Εταιρείας. 
  

3. Δικαιολογητικά Ιδιοκτήτη - Μετόχου - Διευθυντή : 

  • Αντίγραφο Ταυτότητας επικυρωμένο από Κ.Ε.Π.
  • Αντίγραφο λογαριασμού κοινής ωφέλειας ( ΔΕΗ ή Τηλεφωνίας ή Τράπεζας ή άλλο ) που να αναγράφεται Ονοματεπώνυμο και ταχυδρομική διεύθυνση
  • Εξουσιοδότηση για την Εγγραφή της Εταιρείας επικυρωμένη από Κ.Ε.Π.

Ο μέτοχος - Ιδιοκτήτης και Διευθυντής της Εταιρείας θα είναι το ίδιο πρόσωπο (εσείς δηλαδή) εκτός εάν αποφασίσετε διαφορετικά. 

   
4. Κόστος - Διαδικασία πληρωμής : 

Το κόστος εγγραφής της Εταιρείας είναι Μόνο 2.900 ευρώ που θα πρέπει να κατατεθούν ταυτόχρονα με την αποστολή των δικαιολογητικών στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας μας ή με Άμεση ΑΣΦΑΛΗ πληρωμή ON-LINE (+ 90 EUR) μέσω της Ιστοσελίδας μας και περιλαμβάνει όλες τις παρακάτω εργασίες και υπηρεσίες του γραφείου μας :
  
- Την Εγγραφή της Εταιρείας στην Κύπρο ( χωρίς την επίσκεψη σας εκεί ) 
- Δήλωση Εγγεγραμμένου γραφείου - έδρας της Εταιρείας στην Λευκωσία 
- Διορισμός του Γραμματέα της Εταιρείας στην Κύπρο 
- Διορισμός του εγκεκριμένου λογιστή της Εταιρείας στην Κύπρο 
-Το άνοιγμα Εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού, Την αίτηση e-banking συνδρομής, Την αίτηση έκδοσης της κάρτας εξυπηρέτησης του εταιρικού λογαριασμού, Την αίτηση για την χορήγηση security token device του εταιρικού  λογαριασμού στην HELLENIC BANK CYPRUS 
- Την έκδοση φορολογικού μητρώου της Εταιρείας στην Κύπρο 
- Την έκδοση Ευρωπαικού VAT No. της Εταιρείας 
- Ειδικό ψήφισμα περί του διορισμού νομίμου εκπροσώπου στην Ελλάδα με θεώρηση APOSTILLE (Σφραγίδα της Χάγης) 
- Πληρεξούσιο έγγραφο διορισμού νομίμου εκπροσώπου στην Ελλάδα με θεώρηση APOSTILLE (Σφραγίδα της Χάγης) 
- Όλα τα έξοδα παραλαβής και αποστολής των δικαιολογητικών και των εντύπων από και προς την Κύπρο 

5. Ετήσιο κόστος και υποχρεώσεις :

Το ετήσιο κόστος μετά το πέρας του έτους και αφού υποβληθούν και διεκπεραιωθούν όλες οι από το νόμο υποχρεώσεις της Εταιρείας προς τις φορολογικές και κυβερνητικές αρχές στην Κύπρο από τον εγκεκριμένο λογιστή της είναι ΜΟΝΟ 1.800 ευρώ και περιλαμβάνει : 
  
Την λογιστική τήρηση - λογιστικές εγγραφές - δηλώσεις Φ.Π.Α. - φορολογικές δηλώσεις - υποβολή οικονομικών εκθέσεων και λογαριασμών - εγγραφή ισολογισμού , την τήρηση της έδρας , τον γραμματέα της Εταιρείας , παραλαβή και επίδοση κρατικών και φορολογικών εγγράφων στην Κύπρο. 

  

 6. Παραλαβή εντύπων και πιστοποιητικών :

Με το πέρας όλων των εργασιών εγγραφής της Εταιρείας - ανοίγματος των τραπεζικών λογαριασμών - και της εγγραφής της στις φορολογικές αρχές στην Κύπρο θα παραλάβετε από την Κύπρο τα παρακάτω έντυπα - πιστοποιητικά κλπ. :

 

- Καταστατικό Ιδρυτικό της Εταιρείας Πατήστε Εδώ για Δείγμα *

- Πιστοποιητικό Έγκρισης Εγγραφής της Εταιρείας Πατήστε Εδώ για Δείγμα *

- Πιστοποιητικό Εγγραφής της Εταιρείας Πατήστε Εδώ για Δείγμα *

- Πιστοποιητικό Μετόχου της Εταιρείας Πατήστε Εδώ για Δείγμα *

- Πιστοποιητικό Διευθυντή της Εταιρείας Πατήστε Εδώ για Δείγμα *

- Πιστοποιητικό Εγγεγραμμένου γραφείου - έδρας της Εταιρείας Πατήστε Εδώ για Δείγμα *

- Πιστοποιητικό φορολογικής ταυτότητας TIC No Εταιρείας Πατήστε Εδώ για Δείγμα *

- Πιστοποιητικό VAT No. (Ευρωπαικής Ένωσης) της Εταιρείας Πατήστε Εδώ για Δείγμα *

- Τραπεζικά έγγραφα Εταιρικού λογαριασμού

- Κάρτα Debit  & PIN εξυπηρέτησης του Εταιρικού λογαριασμού Πατήστε Εδώ για Δείγμα *

- E-Banking & CODES εξυπηρέτησης του Εταιρικού λογαριασμού

- Security Token Device & CODES του Εταιρικού λογαριασμού Πατήστε Εδώ για Δείγμα *

- Σφραγίδα με τα στοιχεία της Εταιρείας Πατήστε Εδώ για Δείγμα *

- Σφραγίδα με τα στοιχεία του Διευθυντή της Εταιρείας Πατήστε Εδώ για Δείγμα *

- Θεωρημένο με (Σφραγίδα της Χάγης) Ειδικό ψήφισμα διορισμού νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας στην Ελλάδα Πατήστε Εδώ για Δείγμα *

- Θεωρημένο με  (Σφραγίδα της Χάγης) Πληρεξούσιο διορισμού νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας στην Ελλάδα Πατήστε Εδώ για Δείγμα *

 

** ΠΟΛΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ Πατήστε ΕΔΩ **

 Ή

Τηλεφωνήστε μας και ενημερωθείτε ΑΜΕΣΑ

Τηλ : 00357 22030511

E-mail : Greece@1cyprus1.com

 

***** Όλα τα παραπάνω Δείγματα των Εγγράφων , Πιστοποιητικών και Φωτογραφιών έχουν επεξεργαστεί ανάλογα ώστε να μην περιέχουν προσωπικά και άλλα ευαίσθητα στοιχεία και παρέχονται μόνο για σκοπούς πληροφόρησης σας.

Our ''ALL INCLUDED'' Offer

     

          Click for Special Offer Details

  

Languages

                

Call us via Skype for Free

My status

SUPPORT

      

Participations

                 Cyprus Business Portal

                           

                      Network and Grow                

 

              

 

                        Protected by Copyscape Web Plagiarism Check